Aktualitete

lsh-shefi i inteIigjences britanike tregon te hidhuren qe zbuIoi se do i ndodhi Putin-it / Ja cfare parashikoi ne 2023..

lsh-shefi i inteIigjences britanike tregon te hidhuren qe zbuIoi se do i ndodhi Putin-it / Ja cfare parashikoi ne 2023..
SHlKO ME POSHTE!


SHlKO ME POSHTE!

-lsh-shefi i inteIigjences britanike tregon te hidhuren qe zbuIoi se do i ndodhi Putin-it / Ja cfare parashikoi ne 2023..

-Ish shefi i inteli gjencës bri tanike para.shikoi se presidenti rus Vla dimir Pu tin brenda vitit do ta hu mbë pushte.tin dhe do të mby llet në një qend ër mj ekë sore për trajtim të një sëmundje të gjatë kronike. Sir Ric hard De arlove ishte në krye të Shër bimit Sek ret të Intel igjencës së Mb retë.risë së Bash kuar ndry she MI6 prej vitit 1999 deri në vitin 2004.

Ai bëri këtë para shikim mbi Put in gjatë një epis.odi të podc astit me titull One Deci sion podcast në të ci.lin është bashkë pre zantues.

Me të vërt etë do ta them këtë mendoj se ai do të bie nga push.teti deri në vitin 2023 do të futet në një azil të të çmendurve por jo si lider i Rus isë dekla roi Dearlove duke shtuar se futja e tij në azi lin e të çmen.durve do të thoshte se Putin do hiqet nga pus hteti pa ndonjë grus ht-shtet.

Para shi kimi i Dea rlove është në një hap me disa ra por.time të fundit në të cilat thuhet se Put in është i së murë dhe se së shp ejti do ta hum bë edhe push tetin.

Related posts
Aktualitete

Fat I Madh !! Ne Kete Video Shihet Se Si Ush Tarit Amerikan Nuk I Hapet Parashuta Por Ne Fund Ndodh Mrekullia Duke..

Aktualitete

Thirrje Qeverise Se Kurtit ! E Keni ”Trenin E Fundit Per Ne Washington” Sa Me Shpejt Mbaro Pune Me Serbine..

Aktualitete

Albin Kurti Jep Lajmin E Madh Per Qytetaret : Pako E Fundit Ja Sa Ndihma Do Te Ndahen Per Penzioneret, Familjet Sociale Dhe..

Aktualitete

Po Te Ishte Tek Ne Shteti Si Duhet Dhe Po Te Kishte Ligj Ne Kosove, Rrahman Jasharaj Do Ndiqej PenaIisht..

Leave a Reply

Your email address will not be published.