Aktualitete

VlDEO / Do Te Habiteni Kur Ta Shihni Se Si ɑгmɑ Am erikane Qe Po Perdoret Ne Ukraine Po I ”Sakaton” Kun dershtaret.

VlDEO / Do Te Habiteni Kur Ta Shihni Se Si ɑгmɑ Am erikane Qe Po Perdoret Ne Ukraine Po I ”Sakaton” Kun dershtaret.
SHlKO ME POSHTE!


SHlKO ME POSHTE!

-VlDEO / Do Te Habiteni Kur Ta Shihni Se Si ɑгmɑ Am erikane Qe Po Perdoret Ne Ukraine Po I ”Sakaton” Kun dershtaret.

-Min istri i Mbr ojtjes Oleksiy Reznikov tha se ra.ketat e shumta amer ikane HlMARS kishin mbë.rritur tashmë në Ukrainë.“ Vera do të jetë e nxehtë për pu.shtu esit rusë”, ka shkruar ai në Twitter.

Një vi deo e përdorimit të parë të si.ste meve HlMARS në Ukrainë është pub likuar nga ush.tria ukr ainase.
Ush tria ukr ainase ka tre.guar ndryshimin kryesor midis sis temit am erikan HlMARS të dorë.zuara nga SH BA dhe sist emeve ra.ketore sovjetike.Vid eoja përk atëse është pu.bli kuar të pre mten, më 24 qershor.
Ajo tregon qa rtë sakt ësinë ma.hnitëse të HlMARS-it, të cilët go dasin me pre cizion të la rtë në se.cilin obj ektiv, në ndr yshim nga MLRS sovj etike, që mund të gju ajë ve.tëm në zo në.

Related posts
Aktualitete

Fat I Madh !! Ne Kete Video Shihet Se Si Ush Tarit Amerikan Nuk I Hapet Parashuta Por Ne Fund Ndodh Mrekullia Duke..

Aktualitete

Thirrje Qeverise Se Kurtit ! E Keni ”Trenin E Fundit Per Ne Washington” Sa Me Shpejt Mbaro Pune Me Serbine..

Aktualitete

Albin Kurti Jep Lajmin E Madh Per Qytetaret : Pako E Fundit Ja Sa Ndihma Do Te Ndahen Per Penzioneret, Familjet Sociale Dhe..

Aktualitete

Po Te Ishte Tek Ne Shteti Si Duhet Dhe Po Te Kishte Ligj Ne Kosove, Rrahman Jasharaj Do Ndiqej PenaIisht..

Leave a Reply

Your email address will not be published.